"Wij werken al 40 jaar heel prettig samen met Atradius"

Bert Stellinga - Directeur bij Continental Banden Groep B.V.

Market Monitor 2017 - Focus op de voedingsindustrie

Met een stabiel of zelfs goed kredietrisico in tal van landen blijft de voedingsindustrie het redelijk goed doen. Dit is te danken aan het feit dat de voedingssector, vergeleken met andere sectoren, vrij goed bestand is tegen een neergang van de conjunctuur.

Toch bleven veel voedingsproducenten en -verwerkers in 2017 onder druk staan, net als in 2016; hun marges leden onder het zware concurrentieklimaat, waarin grote retailers en discounters een zeer sterke onderhandelingspositie bekleden. Op sommige belangrijke Europese markten zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nam de druk toe, vooral op de vleesproducerende/- verwerkende sector, als gevolg van de stijging van de aankoopprijzen. Hierdoor nam het kredietrisico voor de bedrijven uit dit segment toe.

Algemeen gesteld blijven alle afzonderlijke segmenten van de voedingssector vatbaar voor plotse neerwaartse risico’s, zoals volatiele grondstoffenprijzen en gezondheidsproblemen. Een toename van de handelsbarrières zou ook een probleem kunnen vormen, aangezien de export duidelijk een sleutelrol speelt bij de rentabiliteit van de voedingssector op tal van markten, door soms de minder goede resultaten op de binnenlandse markt te compenseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Voeding 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe afhankelijk bent u van uw grootste klant?

U kunt voor een vast bedrag onbeperkt incassozaken indienen, om zo uw wanbetalers aan te pakken. U bepaalt daarbij of en wanneer u een klant ter incasso overdraagt. 

Een normaal incasso stopt als uw klant niet meer kan betalen. Bij mkbZeker gaan we verder. Bij verliezen tot €15.000 vergoedt mkbZeker maximaal 90%. Zo bent u verzekerd van betaling.

Meer weten over mkbZeker? Klik hier

*Kijk in de brochure en de algemene voorwaarden van mkbZeker.

Man relaxing in office (4-3)

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.