Inschrijfgegevens

Dank u wel dat u zich ingeschreven heeft om meldingen over onze publicaties te ontvangen.

Controleert u s.v.p. of uw inschrijfgegevens correct zijn:

Als u de categorieën waarvoor u zich heeft ingeschreven wilt wijzigen, gaat u dan terug naar de Publicatie pagina en geef daar uw keuzes aan.

U kunt uw inschrijving voor e-mails op ieder moment ongedaan maken door te klikken op de ‘Uitschrijven’ link die in elke update e-mail over Atradius publicaties staat.

Uw gegevens

Abonnementscriteria

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.