Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

Pensioenfonds

Op deze website vindt u informatie over uw pensioen en het pensioenfonds. De informatie is bedoeld voor de huidige werknemers, pensioengerechtigden en ex-werknemers die deelnemen of deelgenomen hebben aan pensioenregelingen van Pensioenfonds Atradius.

Door hieronder te kiezen voor het thema dat op uw situatie van toepassing is, kunt u voor u interessante informatie vinden.

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland

LAAG 1

Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (SPAN) statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 21 december 1960. Sinds 1 januari 2009 zijn in SPAN geen nieuwe deelnemers meer opgenomen. SPAN is een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. Het is aangesloten bij de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor pensioenfondsen. SPAN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41199851.

LAAG 2 

Missie

Het Pensioenfonds heeft als missie het op een zorgvuldige en evenwichtige wijze uitvoeren van de uitkeringsovereenkomst zoals overeengekomen tussen de werkgever en de werknemers. Het bestuur van het Pensioenfonds heeft de uitkeringsovereenkomst getoetst op financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid en neemt bij de uitvoering de eigen verantwoordelijkheid in acht.

Visie

Het Pensioenfonds geeft uitvoering aan de tussen werkgever en werknemers overeengekomen uitkeringsovereenkomst, zoals vastgelegd in de pensioenregeling van het Pensioenfonds en benoemd in de CAO van de werkgever. Het bestuur is verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en hecht waarde aan een goede samenwerking en communicatie met alle belanghebbenden.

Het Pensioenfonds is sinds 1 januari 2009 gesloten voor nieuwe deelnemers. In dit verband beoogt het bestuur van het Pensioenfonds uiteindelijk een overdracht van de verplichtingen en middelen van het Pensioenfonds die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. De visie van het bestuur met betrekking tot het gesloten karakter van het Pensioenfonds is dat een overdracht van de rechten en verplichtingen op enige termijn onvermijdelijk is. Het Pensioenfonds zal het moment van deze overdracht zelf bepalen. Bij een uiteindelijke overdracht zullen de belangen van alle betrokkenen leidend zijn. Het bestuur van het Pensioenfonds wil daarin transparant zijn: uitlegbaarheid van het gevoerde en te voeren beleid is altijd een voorwaarde.

Kernwaarden
Betrouwbaarheid, evenwichtigheid en transparantie.

Strategie

Om de door het bestuur van het Pensioenfonds geformuleerde missie en visie te kunnen realiseren, is gekozen voor de volgende strategische uitgangspunten:

 • Het Pensioenfonds streeft naar het uitkeren van minimaal de nominale pensioenaanspraken. Daarnaast streeft het Pensioenfonds naar het verlenen van toeslagen over de pensioenaanspraken voor zover de financiële positie van het Pensioenfonds dit toekomstbestendig toelaat. Hiermee wordt beoogd de koopkracht van deelnemers zo goed als mogelijk in stand te houden. Het beoogde niveau van toeslagverlening op lange termijn bedraagt gemiddeld minimaal 50% van de maximale maatstaf voor de betreffende deelnemers per jaar.
 • Het bestuur wil de uitvoering van de pensioenregeling (pensioenadministratie, financiële administratie en vermogensbeheer) zodanig inrichten dat er sprake is van een goede prijs/kwaliteit verhouding in combinatie met voor het bestuur acceptabele risico’s.
 • Het bestuur wil op de hoogte zijn van de belangen van de stakeholders en de communicatie van het Pensioenfonds hierop afstemmen.
 • Het bestuur wil een betrouwbare partner zijn door:
  • Beheerste en integere bedrijfsvoering aan de bestuurstafel.
  • Integer te handelen binnen alle fondsorganen, en samen te werken met gerenommeerde partijen.
  • De werkzaamheden van uitbestedingspartijen regelmatig te monitoren en te evalueren.
  • Evenwichtige belangenafweging nadrukkelijk en beargumenteerd onderdeel te laten zijn van de besluitvorming.
  • Open en eerlijk te communiceren richting deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
  • Diversiteit in de samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Onderdeel van de strategie van het Pensioenfonds is dat het bestuur zich oriënteert op de mogelijkheden om de uitvoering van de pensioenregeling op enig moment in de toekomst over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Bij het beoordelen van de mogelijkheden hiertoe staat een toekomstbestendige uitvoering van de pensioenregeling centraal.

LAAG 3

 

Wat krijgt u in uw pensioenregeling?


Pensioen middelloon icoon

LAAG 1

De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar een voorwaardelijk pensioen op over uw bruto pensioengevend jaarsalaris, waarbij rekening moet worden gehouden met een fiscaal maximaal bruto pensioengevend jaarsalaris van €107.593 (2019).

U ontvangt op pensioendatum dus een voorwaardelijk pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren waarin u deelneemt in deze pensioenregeling.


Pensioen Ouderdom icoon


 

Partnerpensioen op opbouwbasisPensioen wezen opbouw icoon

Pensioen arbeidsongeschikt icoon
 

LAAG 2

Ouderdomspensioen (bij uw pensioneren)

Bent u deelnemer bij SPAN, dan ontvangt u een ouderdomspensioen vanaf de AOW gerechtigde leeftijd, tenzij het geldende reglement dit anders bepaalt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u ontvangt van SPAN is afhankelijk van de hoogte van het salaris, het aantal deelnemersjaren en het geldende pensioenreglement. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw pensioendatum maandelijks uitbetaald, zolang u leeft.

De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Partnerpensioen (bij uw overlijden)

De pensioenregeling van SPAN voorziet naast een ouderdomspensioen ook in een partnerpensioen.

Als u komt te overlijden heeft uw partner, volgens de omschrijving in het pensioenreglement, recht op dit partnerpensioen. Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum bij SPAN pensioen had opgebouwd. Ook bij overlijden na pensionering ontvangt uw partner ongeveer 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

In het geldende pensioenreglement is het begrip partner uitgebreider omschreven.

Wezenpensioen (bij uw overlijden)

Als u komt te overlijden is er voor uw kinderen (jonger dan 18 jaar en indien schoolgaand jonger dan 27 jaar) een wezenpensioen geregeld. Het wezenpensioen bedraagt ongeveer 14% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum bij SPAN pensioen had opgebouwd. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen tot ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Zolang ze naar school gaan of studeren, ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Arbeidsongeschiktheidspensioen (bij uw arbeidsongeschiktheid)

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Indien u meer verdient dan het maximum dagloon dan komt u in aanmerking voor het aanvullend pensioen bij arbeidsongeschiktheid van SPAN. Dit pensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering en is bedoeld om de inkomensachteruitgang te beperken.

Daarnaast heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog (de volledige) premie voor betaalt. Deze (gedeeltelijk) premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

 Pensioen reglement icoon

LAAG 3

 

Wat krijgt u in uw pensioenregeling niet?


Pensioen parner/wezen icoon
Pensioen overlijden geen partnerpensioen


Pensioen Arbeidsongeschikt geen partnerpensioen

LAAG 1

Zolang u werkzaam bent bij Atradius, bouwt u een ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Voor zover het pensioen nog niet is opgebouwd voorafgaande aan de pensioendatum, worden de volgende risico’s door SPAN herverzekerd:

 • het risico op overlijden
 • het risico op arbeidsongeschiktheid

Indien u niet meer werkzaam bent bij Atradius voorafgaande aan de pensioendatum, worden genoemde risico’s niet meer herverzekerd en worden uw pensioenaanspraken premievrij gemaakt.

In geval van arbeidsongeschiktheid tijdens de periode dat u bij Atradius heeft gewerkt, hoeft u zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

   

Hoe bouwt u pensioen op?Pensioen ABC icoon

LAAG 1

U kunt in Nederland op drie manieren pensioen opbouwen:

A. Algemene Ouderdomswet (AOW) pensioen:
Dit pensioen krijgt u van de overheid.

B. Pensioenopbouw via uw werkgever Atradius of vorige werkgever(s):
Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland (SPAN) is de uitvoerder namens de werkgever Atradius.

C. Pensioenopbouw dat u zelf regelt:
Aanvullende pensioenopbouw dat niet via de werkgever, maar individueel wordt opgebouwd.


Pensioen opbouw icoonPensioen Ouderdom icoon


 

 

 

 

 

 
 

Pensioen premie icoon

 


  

 

Pensioen extra icoon

LAAG 2

A. AOW pensioen

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Algemene Ouderdomswet is in 1957 ingevoerd als basis voor de oudedagsvoorziening.

Alle personen die in de 50 jaar voor hun AOW-leeftijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt, zijn voor de AOW verzekerd en hebben recht op AOW vanaf de AOW gerechtigde leeftijd. Voor elk jaar dat iemand voor de AOW is verzekerd, wordt dus 2% van de AOW uitkering opgebouwd.

De AOW is een basisinkomen en de hoogte is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw AOW-uitkering.

B. Pensioen opbouw via uw werkgever Atradius

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u jaarlijks uiterlijk 30 september van SPAN. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd én het uitzicht pensioen dat op de voor u geldende pensioendatum tot uitkering komt zolang u bij Atradius in dienst blijft.

U bouwt niet over uw gehele bruto jaarsalaris pensioen op. De pensioenopbouw is afhankelijk van de volgende elementen:

Bruto pensioengevend jaarsalaris

Het bruto pensioengevend jaarsalaris van de werknemer is gelijk aan 12 maal het maandsalaris, plus de vakantietoeslag en de 13e maand, rekening houdend met een fiscaal maximum van €107.593 bruto pensioengevend jaarsalaris. Alle toe of bijslagen of andere emolumenten, onder welke benaming ook verleend, worden niet tot het bruto pensioengevend jaarsalaris gerekend, tenzij de CAO en het pensioenreglement van Atradius anders voorschrijven.

Opbouwpercentage

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. De pensioenregeling van SPAN kent een jaarlijks opbouwpercentage van 1,875%. Dit is het fiscaal maximale opbouwpercentage voor een middelloonregeling.

AOW Franchise

SPAN houdt rekening met het AOW-pensioen welke u van de overheid ontvangt op de AOW gerechtigde leeftijd. Het deel van uw bruto jaarsalaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘AOW franchise’.

De AOW franchise wordt jaarlijks door het bestuur van SPAN vastgesteld.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is uw bruto pensioengevend jaarsalaris minus de AOW franchise, rekening houdend met een fiscaal maximum van €107.593 (2019) bruto pensioengevend jaarsalaris.

In de pensioengrondslag wordt rekening gehouden met uw parttime percentage op basis van een 38-urige werkweek.

Indien u minder dan 38 uren werkt wordt naar rato van het aantal uren dat u werkt pensioen voor u opgebouwd.

Stel: uw bruto pensioengevend jaarsalaris is €110.000. En stel, de AOW franchise is €13.785. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over uw gemaximeerde pensioengrondslag van (107.593 - 13.785 =) €93.808. Dat is €1.758,90 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren dat u in dienst bent bij Atradius.

Premie

De werkgever Atradius en de werknemers betalen iedere maand pensioenpremie. Atradius betaalt het grootste deel van de premie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Het werknemersdeel, 7,5% van uw pensioengrondslag, wordt door Atradius maandelijks ingehouden op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw ADP-loonstrook.

Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Atradius en bij eventueel eerdere werkgevers.

C. Pensioenopbouw dat u zelf regelt

Iedere vorm van vermogensopbouw dat u zelf regelt zoals een lijfrente of banksparen, maar ook de aflossing van uw woning.


 Pensioen reglement icoon 

Pensioen overzicht icoon
LAAG 3

Meer informatie over het Nederlands pensioen systeem
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/opbouw-pensioenstelsel

Meer informatie over uw AOW vindt u op de website van SVB.
www.svb.nl

Benieuwd naar uw persoonlijke pensioensituatie?
www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Welke keuzes heeft u zelf?


Pensioen keuze icoon

 
LAAG 1

Voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zijn er de volgende flexibele en/of aanvullende pensioenelementen:

 • Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen
 • Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen
 • Eerder stoppen met werken
 • Variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering
 • Pensioen opbouw boven de €107.593 (2019)
 • Waardeoverdracht
 • ANW-pensioen
Pensioen ouderdoms ruil icoon
 

 

 


Pensioen partners ruil icoon

Pensioen uitstellen icoon


Pensioen hoog laag icoonPensioen 100.000 icoonPensioen meenemen icoon

 

 

 

Pensioen partner/wezen icoon

 

LAAG 2

Ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen

Als u met pensioen gaat en er geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner is opgebouwd wanneer u komt te overlijden, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger partnerpensioen als u komt te overlijden na uw pensionering.

Let op: dit is een eenmalige keuze die u maakt op het moment dat u met pensioen gaat. Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze die u maakt op het moment dat u met pensioen gaat. Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Als u een partner heeft, moet hij/zij een formulier ondertekenen waarop wordt aangegeven dat hij/zij akkoord is met deze keuze.

Eerder stoppen met werken

De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is de AOW gerechtigde leeftijd. Maar u kunt ook eerder met pensioen gaan. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt, omdat het gedurende een langere periode uitbetaald zal worden. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het opgebouwde uit te keren ouderdomspensioen wordt verlaagd.

Variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering

U kunt ervoor kiezen om eerst een aantal jaren een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze die u maakt op het moment dat u met pensioen gaat. Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Pensioenopbouw boven de € 107.593 (2019)

De werkgever Atradius biedt werknemers die meer verdienen dan het fiscaal maximaal bruto pensioengevend salaris van € 107.593 (2019) de mogelijkheid deel te nemen aan de netto pensioenregeling van Atradius. De netto pensioenregeling van Atradius is geen onderdeel van de pensioenregeling van SPAN.

Waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht neemt u de waarde van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw oude werkgever mee naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Die waarde wordt gestort in uw nieuwe pensioenregeling. Vervolgens wordt het behandeld alsof het is opgebouwd in uw nieuwe pensioenregeling.

ANW-pensioen

Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner een partnerpensioen via SPAN. Mogelijk heeft uw partner recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden waardoor in veel gevallen uw partner hier niet voor in aanmerking komt.

De werkgever Atradius heeft voor alle werknemers een ANW-pensioen verzekerd.

Deze stopt als uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (of op een eerder moment overlijdt).

Het ANW pensioen van Atradius is geen onderdeel van de pensioenregeling van SPAN.


 Pensioen reglement icoon

LAAG 3

 

Wanneer moet u iets doen?


Pensioen vragen icoon
LAAG 1

Op verschillende momenten is het van belang dat u SPAN informeert over wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden. Deze wijzigingen (life events) kunnen namelijk van invloed zijn op het pensioen.


Pensioen meenemen icoon

Pensioen arbeidsongeschikt icoon
Pensioen trouwen icoon
Pensioen scheiden icoon
Pensioen verhuizen icoon
Pensioen werkloos icoon

Pensioen keuze icoon


Pensioen vragen icoon

 
LAAG 2

Als u van werkgever verandert

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat ‘waardeoverdracht’.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van SPAN en uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren door een onafhankelijk adviseur.

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog (volledige) premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap: in beide gevallen heeft uw partner bij uw overlijden recht op partnerpensioen. Het is van belang dat u SPAN hierover informeert.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, welke staan beschreven in het pensioenreglement van SPAN.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft aanspraak op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Indien u en uw ex-partner overeenkomen het ouderdomspensioen te verevenen, dient u of uw ex-partner, binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente, SPAN op de hoogte te stellen van de scheiding en de eventuele van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding afwijkende afspraken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Let op: het volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden mogen onderling afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft een wettelijk recht op het (bijzonder)partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van scheiden/beëindiging. Voor het recht op het (bijzonder)partnerpensioen hoeft u of uw ex-partner niets te doen, tenzij uw ex-partner afstand doet van dit recht. Dan dient u SPAN schriftelijk te informeren.

Let op: ook bij ongehuwd samenwonenden is er voor uw ex-partner een wettelijk recht op het (bijzonder)partnerpensioen. Uw ex-partner moet dan wel bekend zijn bij SPAN. De hoogte van het (bijzonder)partnerpensioen wordt berekend vanaf het moment dat uw partner is aangemeld bij SPAN.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan de pensioenadministrateur van SPAN en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor het AOW-pensioen vraagt u op bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u SPAN daarover informeren.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen in kaart brengt. 

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

De keuzemogelijkheden vindt u in het pensioenreglement van SPAN.

Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat u dus goed informeren voor u kiest.

Als u vragen heeft

Hebt u vragen over genoemde wijzigingen, dan kunt u zich richten tot de pensioenadministrateur van SPAN - RiskCo via email: pensioenfonds.atradius@riskcoadministrations.com, of telefonisch (020) 2085128

Hebt u andere vragen over uw pensioen, dan kunt u zich richten tot Peter Buschman van de afdeling Group Human Resources van Atradius via email: pensioendesk@atradius.com, of telefonisch (020) 553 3128.


 Pensioen reglement icoon

LAAG 3

 

Hoe zeker is uw pensioen?


Pensioen risico icoon


 
LAAG 1

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. De opbouw en de uitbetaling van pensioen gaan over een lange looptijd. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan weleens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De levensverwachting van mensen kan veranderen waardoor de looptijd van de uitkeringen verandert. Als deelnemers bijvoorbeeld gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. SPAN moet dan meer geld ‘in kas’ hebben dan waar eerst op werd gerekend.
 • De rente kan veranderen waardoor de prijs van de uit te betalen pensioenen kan veranderen gedurende de looptijd. De rentestand beïnvloedt de toekomstige waarde van de pensioenen. Bijvoorbeeld bij een lage rente, moet SPAN meer geld ‘in kas’ hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen en de verplichtingen kunnen fluctueren waardoor er soms geen indexaties worden uitgevoerd gedurende de looptijd.
 • De resultaten van de beleggingen en de verplichtingen kunnen fluctueren waardoor er kortingen worden uitgevoerd gedurende de looptijd.
 • De toezichthouder en/of wetgever kan strengere regels invoeren die de pensioenopbouw kunnen beïnvloeden gedurende de looptijd.

SPAN probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien op basis van een vaste maatstaf. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van SPAN goed genoeg is.

De volgende maatstaf is voor SPAN van toepassing:

 • Voorwaardelijke toeslag deelnemers (actieven) – 2,25%
 • Voorwaardelijke toeslag gewezen deelnemers en pensioengerechtigden – 2%
 • Onvoorwaardelijke toeslag pensioengerechtigden (inactieven) - CPI

De afgelopen jaren heeft SPAN de volgende voorwaardelijke toeslagverlening toegekend:


Actieve deelnemers

 

Over het boekjaar Verleende toeslag Volledige toeslag Verschil
2018 0,718% 2,250% 1,532%
2017 0,121% 2,250% 2,129%
2016 0,000% 2,250% 2,250%
2015 0,000% 2,250% 2,250%

Gewezen deelnemers en pensioengerechtigden

Over het boekjaar Verleende toeslag Volledige toeslag Verschil
2018 0,638% 2,000% 1,362%
2017 0,108% 2,000% 1,892%
2016 0,000% 2,000% 2,000%
2015 0,000% 2,000% 2,000%


De afgelopen jaren heeft SPAN de volgende onvoorwaardelijke toeslagverlening toegekend:

Over het boekjaar Verleende toeslag Volledige toeslag Verschil
2018 2,104% 2,104% 0,00%
2017 1,330% 1,330% 0,00%
2016 0,420% 0,420% 0,00%
2015 0,630% 0,630% 0,00%

Pensioen waardevast icoon

Pensioen tekort icoon
LAAG 2

Waardevast Pensioen 

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert SPAN uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren op basis van een vaste maatstaf. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen met de volledige maatstaf te indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het bestuur van SPAN besluiten om de pensioenen extra te indexeren om dit te herstellen.

Wat als er een tekort is 

Het kan gebeuren dat SPAN ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Het bestuur van SPAN heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, geen toeslag toekennen of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur van SPAN kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. Het bestuur kan als noodmaatregel besluiten de verworven aanspraken en de ingegane pensioenen te verminderen (korten), indien overige maatregelen niet voldoende zijn.


 Pensioen reglement icoon
LAAG 3

Om zo goed mogelijk om te gaan met onzekerheden gedurende de looptijd, heeft het bestuur beleid geformuleerd. Het beleid volgt uit de actuarieel bedrijfstechnische nota (ABTN) van SPAN, welke wordt herzien wanneer dit nodig is.

 

Welke kosten maken wij?


 Pensioen kosten icoon
LAAG 1

SPAN maakt kosten als uitvoerder van de pensioenregeling. Deze uitvoeringskosten worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • Pensioenbeheer (administratie, advies, bestuur, controle & toezicht)
 • Vermogensbeheer (fiduciair, transactie, beheer, bewaarloon)
  LAAG 2

Kosten pensioenbeheer

Dit zijn eenvoudig gezegd alle kosten die SPAN maakt voor de administratieve en bestuurlijke uitvoering.

Kosten vermogensbeheer

SPAN heeft als belangrijke taak het vermogen van de deelnemers te beleggen, zodat er in de toekomst genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen. Beleggen kost geld en de kosten worden daarom door SPAN verrekend met de beleggingsopbrengsten in hetzelfde jaar.


 Pensioen reglement icoon
LAAG 3

Een toelichting op de uitvoeringskosten, kunt u vinden in het jaarverslag van SPAN.

 

Actualiteiten

 

Disclaimer

 

Pensioen 1-2-3

 

Contact

Wij hebben deze pagina met zorg samengesteld. Om de teksten leesbaar te houden, hebben wij echter een aantal zaken vereenvoudigd. Aan deze pagina kunt u geen rechten ontlenen. In het pensioenreglement van SPAN staat de geldende tekst van de pensioenregeling.

De privacyverklaring van SPAN leest u hier

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in de verdiepende laag 3 de juridische en beleidsmatige documentatie.

Hebt u vragen over genoemde wijzigingen, dan kunt u zich richten tot de pensioenadministrateur van SPAN - RiskCo via email: pensioenfonds.atradius@riskcoadministrations.com, of telefonisch (020) 208 5128.

Hebt u andere vragen over uw pensioen, dan kunt u zich richten tot Peter Buschman - manager van SPAN, en beleidsadviseur op de afdeling Group Human Resources van Atradius, via email: pensioendesk@atradius.com, of telefonisch (020) 553 3128.

Gerelateerde content

Directie Atradius Nederland

De directie van Atradius Nederland wordt gevormd door Tom Kaars Sijpesteijn en Nicki Albers.

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.