Supplier Information

Zie voor details over specifieke Atradius-kantoren in de betreffende landen onze contactgegevens.


Atradius N.V. is de moedermaatschappij van de Atradius Groep
Adres:
David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam 
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland

Tel.: +31 (0)20 553 9111
Fax: +31 (0)20 553 2811  
E-mail: customerservice.nl@atradius.com

Kamer van Koophandel registratienummer (Amsterdam): 34196963
Btw-nummer: 8126.11.378.B.01


Raad van Bestuur van Atradius N.V.:
David Capdevila
Andreas Tesch
Christian van Lint
Claus Gramlich-Eicher
Marc Henstridge

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.