MENA Landenrapport Algerije 2018

Landenrapport

 • Algerije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

24 jul 2018

De economie in Algerije steunt op de olie- en gassector, die goed is voor meer dan 95% van de uitvoerinkomsten en 60% van het overheidsbudget.

 

MENA Algerije 2018 kerncijfersMENA Algerije 2018 vooruitzichten

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd:
President Abdelaziz Bouteflika
(sinds april 1999)

Regeringsvorm:
Democratisch verkozen regering,
maar sterke politieke invloed van
het leger.

Bevolking:
42,4 miljoen (naar schatting)


 

Momenteel stabiele situatie, maar risico’s blijven

In Algerije is de politieke macht vooral in handen van president Bouteflika. Bouteflika is nu 81 jaar en zijn gezondheidstoestand laat te wensen over. Er is niet meteen een opvolger in beeld en het is niet uitgesloten dat spanningen binnen de politieke elite stijgen als Bouteflika onverwacht zou aftreden voordat zijn presidentschap eindigt in 2019. Het nationale parlement heeft nog steeds beperkte bevoegdheden, ondanks enkele grondwetswijzigingen om de transparantie te verbeteren en het democratische gehalte te versterken.

Op dit moment is de binnenlandse veiligheidssituatie nog stabiel. Maar fundamentele tekortkomingen (endemische vriendjespolitiek, hoge werkloosheid, gebrek aan betaalbare woningen en stijgende kosten van levensonderhoud) en het beperkte succes van de regering om de economie te diversifiëren, hebben het risico op sociale onrust doen toenemen, vooral onder jonge mensen. Tegelijkertijd blijft het risico op terroristische aanslagen aanzienlijk door de politieke onrust in buurlanden Libië en Mali.

Economische situatie

 

MENA Algerije 2018 bbp

 

Slechts bescheiden economisch herstel in 2018

De economie in Algerije steunt op de olie- en gassector, die goed is voor meer dan 95% van de uitvoerinkomsten en 60% van het overheidsbudget. De overheid heeft geprobeerd de economische impact van de in 2015 en 2016 gedaalde olieprijzen op te vangen met een fiscale buffer om de overheidsuitgaven overeind te houden. De buffer werd aangelegd met geld uit het oliestabilisatiefonds. Algerije richtte het fonds op toen de olieprijzen omhoogschoten. Hoewel de olieprijzen opnieuw stijgen, zal de bbp-groei naar verwachting slechts een bescheiden herstel kennen in 2018. Het oliefonds is namelijk nagenoeg volledig uitgeput en de effecten van de begrotingsconsolidatie staan nog steeds de groei van particuliere consumptie in de weg.

 

MENA Algerije 2018 begrotingssaldo

 

Het begrotingstekort van Algerije blijft hoog in 2018 en 2019 door hogere sociale uitgaven en kapitaaluitgaven. Toch zullen er minder subsidies worden geschrapt dan eerst verwacht. Het omvangrijke socialezekerheidsstelsel verder aanpakken blijft gevoelig, gezien de mogelijke sociale onrust. Hoewel het tekort kan worden gefinancierd door leningen van de centrale bank, blijven echte initiatieven inzake fiscale hervormingen grotendeels uit.

De Algerijnse dinar is opnieuw onder druk komen te staan. Het huidige tekort zal naar verwachting hoog blijven in 2018 en 2019 (rond 10% van het bbp) ondanks dalingen sinds 2017. Tot nu toe werd het jaarlijkse tekort gefinancierd door opname uit buitenlandse reserves, maar ook door een bescheiden toename van leningen. Op korte termijn zou een tekort beheersbaar moeten zijn omdat de overheidsschuld en de buitenlandse schuld nog steeds laag zijn (respectievelijk 20% en 4% van het bbp). Hoewel de buitenlandse reserves op een comfortabel niveau blijven, zijn ze wel snel gedaald van 30 maanden importdekking in 2014 tot 18 maanden in 2018 en 13 maanden in 2019. Om de reserves te beschermen heeft de overheid de reeds bestaande invoerbeperkingen nog verder verscherpt.

 

MENA Algerije 2018 lopende rekeningen

 

Om welvaart en stabiliteit op lange termijn te waarborgen, zal de overheid de economische diversificatie verder moeten opvoeren. Overheidsinmenging (geschat wordt dat 90% van het Algerijnse bbp nog onder controle is van de staat), logge bureaucratie, corruptie, beperkte toegang tot financiering en de stroeve arbeidsmarkt belemmeren echter nog altijd initiatieven van private ondernemingen en buitenlandse investeringen. Dat vertraagt de broodnodige economische transitie. De druk op het fiscale beleid en op de binnenlandse financiering kan worden verlicht als de overheid zou beginnen te lenen op de internationale markt.

 

Rode lijn

 

Landenrapport MENA voorkant

 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel.

Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.