Market Monitor Staal Zuid-Afrika 2017

Market Monitor

  • Zuid-Afrika
  • Metaal,
  • Staal

14 nov 2017

De staal- en metaalsector speelt een sleutelrol in de Zuid-Afrikaanse economie en is een belangrijke leverancier van de binnenlandse mijnbouw-, bouw-, energie- en infrastructuursector.

Zuid-Afrika staat wereldwijd op de 22ste plaats wat de productie van ruw staal betreft (ongeveer zes miljoen metrische ton per jaar). De staal- en metaalsector speelt een sleutelrol in de Zuid-Afrikaanse economie en is een belangrijke leverancier van de binnenlandse mijnbouw-, bouw-, energie- en infrastructuursector.

In 2015 en 2016 leed de staalsector onder het wereldwijde overaanbod en het dumpen van goedkoop geïmporteerd staal. Dit zette de Zuid-Afrikaanse overheid ertoe aan om  invoertarieven en vrijwaringsrechten te heffen. Na een daling van 4,3% op jaarbasis in 2016 noteerde de Zuid-Afrikaanse staalproductie een verdere daling tussen januari en augustus 2017, met 1,3%, volgens de World Steel Association. De binnenlandse vraag naar staal bleef zwak tot dusver in 2017, doordat de economische groei bescheiden blijft (naar  verwachting 0,8% in 2017, gevolgd door 1,8% in 2018), en de prestaties van de  belangrijkste afnemers vallen nog steeds tegen. Verwacht wordt dat de groei van de staalproductie op lange termijn beperkt blijft door problemen met de stroomvoorziening en hogere productiekosten.

Hoewel de algemene schuldenlast van staal- en metaalbedrijven ongeveer hetzelfde is als die in andere sectoren, verstrengden banken doorgaans hun leningbeleid, gelet op het zeer competitieve klimaat (waardoor de marges onder druk blijven staan) en de nog altijd zwakke vraag.

Hoewel het aantal betalingsachterstanden en faillissementen de komende 12 maanden niet sterk zou moeten stijgen, kunnen aanzienlijke wanbetalingen of insolventies door grote bedrijven niet worden uitgesloten. Daarom blijft ons huidige acceptatiebeleid restrictief, vooral voor het segment grondstoffenhandelaren.


 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

Download

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Download icoon

 

Market monitor staal november 2017

 

 

 

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.