Market Monitor Bouw Thailand 2018

Market Monitor

  • Thailand
  • Bouw

13 feb 2018

De komende vijf jaar zou de sector sterk moeten groeien, vooral dankzij grote infrastructuurprojecten van de overheid.

  • De bouwsector vertegenwoordigt ongeveer 8% van het Thaise bbp, terwijl de overheidssector goed is voor ongeveer 60% van de activiteiten. Thailand telt ongeveer 80.000 geregistreerde bouwbedrijven; 1% hiervan zijn grote bedrijven die 75% van de markt in handen hebben. De komende vijf jaar zou de sector sterk moeten groeien, vooral dankzij grote infrastructuurprojecten van de overheid.

 

  • In 2017 zorgden de lagere prijzen voor bouwmaterialen (bijvoorbeeld lage staalprijzen door het Chinese overaanbod) voor betere winstmarges. Maar omdat China zijn staalproductie terugschroeft, zullen de staalprijzen de komende jaren naar verwachting weer stijgen. Hogere inputprijzen kunnen een risico vormen voor kleine spelers, die meer blootstaan aan een volatiele vraag en prijsverlagingen door grote bedrijven, met gevolgen voor hun betalingscapaciteit.

 

  • Facturen in deze sector worden na gemiddeld 90-120 dagen voldaan, afhankelijk van de omvang van individuele projecten. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag gemiddeld, met een lichte stijging van het aantal wanbetalingen in 2017, vooral door kleine spelers.

 

  • Over het algemeen hanteren we een open acceptatiebeleid voor de commerciële bouwsector (vanwege de aantrekkende economie) en voor de publieke bouwsector (vanwege de grote vraag en megaprojecten met overheidssteun). Ons acceptatiebeleid is echter restrictiever voor bedrijven die actief zijn op het vlak van woningbouw. Er zijn immers tekenen die wijzen op een overaanbod in het segment kleine tot middelgrote woningen.

 

  • In alle deelsectoren gaan we selectief te werk wat kleine en middelgrote bouwbedrijven betreft, aangezien veel van hen een hoge schuldenlast torsen en sterk afhankelijk zijn van bankleningen, terwijl de financieringsvoorwaarden zoals convenanten nog altijd vrij streng zijn voor hen. Door hun vaak beperkte middelen kunnen kleine spelers moeilijk grotere projecten aan.

Dynamicline

 

Download

Rapport market monitor

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Download icoon

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.