Market Monitor - Machine sector - Zweden 2016

Market Monitor

  • Zweden
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De sector heeft enkele jaren van positieve ontwikkeling achter de rug. De economische groei van Zweden steeg met 4,2% in 2015 en zou met 3,6% moeten stijgen in 2016.

  • De Zweedse machinesector is sterk op de export gericht. De belangrijkste segmenten zijn de autosector (vrachtwagens), landbouw- en industriële machines. De valutavolatiliteit is een potentieel risico, aangezien de productiekosten in Zweedse kronen worden geboekt. De grootste binnenlandse klant van de Zweedse machinesector is de auto-industrie (bijvoorbeeld Volvo en Scania).
  • Als gevolg daarvan blijven de kapitaaluitgaven stijgen. Men verwacht dat de productie van machines met 2,3% zal groeien in 2016 en met 0,9% in 2017.
  • Door de positieve groeivooruitzichten zouden de winstmarges van machineproducenten stabiel moeten blijven in 2016.
  • De machinesector kampt niet met specifieke kredietproblemen, aangezien banken doorgaans bereid zijn om leningen te verstrekken. De meeste bedrijven profiteren van de momenteel lage intrestvoeten bij het aflossen van hun schulden.
  • De gemiddelde betalingstermijn in de machinesector schommelttussen 30 en 45 dagen. Het betalingsgedrag was goed de voorbije twee jaar en het aantal betalingsachterstanden, wanbetalingen en insolventies blijft naar verwachting laag in 2016.
  • Vanwegede goede groeivooruitzichten en het lage kredietrisico hanteren we een soepel acceptatiebeleid voor deze sector.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.