Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen- Vietnam

Market Monitor

  • Vietnam
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

Veel lokale retailers van duurzame consumptiegoederen hebben een hoge hefboomwerking, maar de banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken.

  • De vraag naar duurzame consumptiegoederen blijft toenemen in Vietnam, dankzij de groeiende middenklasse, stijgende levensstandaard, jonge bevolking en snelle verstedelijking.

 

  • De groeiprognoses voor 2016 blijven goed en de bedrijfswinst zou stabiel moeten blijven. Aanhoudende problemen met distributienetwerken en logistiek zouden het groeipotentieel echter kunnen drukken. De concurrentie is zwaar en neemt nog toe, terwijl lokale spelers te maken krijgen met steeds meer grote buitenlandse spelers, bijvoorbeeld uit Frankrijk, Zuid-Korea en de VS.

 

  • Veel lokale retailers van duurzame consumptiegoederen hebben een hoge hefboomwerking, maar de banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken.

 

  • Betalingen in deze sector worden na gemiddeld 30-60 dagen uitgevoerd. Betalingen in deze sector vertragen soms, maar niet in die mate dat het een wanbetaling wordt. Het  aantal wanbetalingen zou de komende maanden niet moeten stijgen.

 

  • Ons acceptatiebeleid voor deze sector is over het algemeen erg open. Bij onze beslissingen vertrouwen we vooral op jaarrekeningen en onze ervaring in deze sector.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.