Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen - Italië

Market Monitor

  • Italië
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

Men verwacht dat de detailhandel in duurzame consumptiegoederen een bescheiden groei zal kennen in 2016, aangezien de particuliere consumptie met 1,4% zal stijgen.

  • Bescheiden groei verwacht in 2016
  • Concentratieproces op de markt gaat verder
  • Bijzondere aandacht voor fraudeproblemen

Men verwacht dat de detailhandel in duurzame consumptiegoederen een bescheiden groei zal kennen in 2016, aangezien de particuliere consumptie met 1,4% zal stijgen. Zowel de vraag als de winstmarges zouden naar verwachting stabiel moeten blijven.

Wegens zijn afhankelijkheid van vastgoed, kromp de deelsector meubelen elk jaar tot 2014, ondanks de dalende verkoopprijzen (min 40% de afgelopen 6 jaar). In 2014 was er een heropleving, maar die volstond nog niet om de daling van de voorgaande jaren te compenseren.

In het segment huishoudelijke apparaten was er een bescheiden heropleving in 2015, deels dankzij enkele overheidsstimuli voor de vervanging van witgoed.

De zware concurrentie leidde tot marktaanpassingen: zwakke spelers met weinig financiële slagkracht zijn verdwenen, terwijl andere bedrijven voor een fusie met een sectorgenoot opteerden om te kunnen overleven. Men verwacht dat dit concentratieproces zal blijven duren tot een nieuw evenwicht op de markt is bereikt (vergeleken met andere EU-landen is de gemiddelde grootte van Italiaanse retailers zeer klein). Het percentage online verkopen neemt nog toe.

De betalingstermijnen liggen doorgaans tussen de 60 en 90 dagen. Het aantal betalingsachterstanden daalde in de tweede helft van 2015, maar zou de komende maanden moeten nivelleren. Voor 2016 wordt geen sterke toename van de insolvabiliteit
verwacht.

Ons acceptatiebeleid voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen blijft over het algemeen voorzichtig, wegens de nog altijd beperkte heropleving van de particuliere consumptie en het feit dat kleine spelers vaak de kritieke massa missen voor hun voortbestaan op lange termijn in een zeer competitief klimaat.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan fraudeproblemen in de detailhandel voor elektronica; sommige kleine kopers boeken zeer goede financiële resultaten en prestaties die niet de sectortrend volgen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.