MENA Landenrapport - Algerije

Landenrapport

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 jul 2015

Het tekort op de lopende rekening zal in 2015 naar verwachting stijgen tot meer dan 11% van het bbp, omdat olie-inkomsten afnemen en de import duurder wordt door een zwakkere wisselkoers van de dinar.

Economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Atradius STAR rating van het politieke risico*:


Algerije: 6 (matig-hoog risico) - positief
Egypte: 6 (matig-hoog risico) - negatief
Jordanië: 5 (matig risico) - negatief
Koeweit: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Marokko: 5 (matig risico) - positief
Saoedi-Arabië: 3 (matig-laag risico) - negatief
Tunesië: 5 (matig risico) - negatief
Verenigde Arabische Emiraten: 3 (matig-laag risico) - positief


* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste.

De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun  interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken. Beginnende  vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog  risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘.

In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal  ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en ‘negatief‘. Dankzij de  ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

Klik hier voor meer informatie over de Atradius  STAR rating.

Algerije

MENA_Algerije_overzicht (NL)MENA_Algerije_vooruitzichten_prestaties (NL)

Politieke situatie

Staatshoofd: President Abdelaziz Bouteflika (sinds april 1999)
Regeringsvorm: Democratisch verkozen regering, maar sterke politieke invloed van het leger.
Bevolking: 38,7 miljoen (naar schatting)

Momenteel stabiele situatie, maar risico‘s blijven

In Algerije ligt de politieke macht voornamelijk bij president Bouteflika, die algemeen beschouwd wordt als de man die de vrede in het land heeft hersteld na een jarenlange burgeroorlog tussen de regering en militante Islamieten in de jaren 1990, en die in 2005 overweldigende steun kreeg voor een reconciliatieplan.

President Bouteflika is nu een eind in de 70 en niet in heel goede gezondheid, waardoor het niet zeker is dat hij zijn hele termijn tot 2019 zal volmaken. Er is niet meteen een opvolger in beeld en het is niet uitgesloten dat spanningen binnen de politieke elite stijgen als Bouteflika onverwacht zou aftreden.

Op dit moment is de binnenlandse veiligheidssituatie nog stabiel, maar het risico op terroristische aanslagen is gestegen door de politieke onrust in buurlanden Libië en Mali. Endemische ‘vriendjespolitiek’, hoge werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woningen kunnen de sociale onrust aanwakkeren en leiden tot meer steun voor de militante Islam, vooral onder jonge  mensen. De regering probeert de economie te diversifiëren, maar vooralsnog met weinig succes. De regering staat voor de uitdaging voldoende banen te creëren om de zeer hoge  jeugdwerkloosheid terug te dringen.

Economische situatie

MENA_Algerije_reele_groei_bbp (NL)

Overheidsbudget getroffen door lagere olieprijs

De economie in Algerije steunt op de olie- en gassector, die goed is voor meer dan 95% van de uitvoerinkomsten. Er wordt verwacht dat de bbp-groei in 2015 bescheiden zal vertragen tot 2,6%, gevolgd door 3,1% in 2016. Door de afhankelijkheid van de olie-export, zal de huidige lagere olieprijs negatieve gevolgen hebben voor de economie, voornamelijk voor het overheidsbudget en buitenlandse financiering. Voor 2015 wordt verwacht dat het begrotingstekort zal stijgen tot 10,0% van het bbp, daar de regering nog geen maatregelen heeft genomen om de uitgaven te beperken: om sociale onrust te voorkomen blijven de investeringen in infrastructuur en de  sociale uitgaven voor lonen en subsidies hoog.

MENA_Algerije_begrotingssaldo (NL)

Het tekort moet hoe dan ook nog wel enkele jaren onder controle te houden zijn, omdat de overheidsschuld heel laag is (ongeveer 11% van het bbp in 2014) en de buitenlandse schuld maar zo‘n 2% van het bbp bedraagt. Algerije zou zelfs in staat zijn een langere periode met lagere olieprijzen door te komen, dankzij zijn grote buitenlandse reserves, die eind 2014 goed waren voor USD 179 miljard. Die reserves zullen in 2015 en 2016 naar verwachting afnemen, maar vrij groot blijven. Als de olieprijs voor langere tijd gematigd blijft, zal de Algerijnse overheid gedwongen zijn om een deel van haar uitgaven te beperken.

MENA_Algerije_lopende_rekening (NL)

De economie moet verder gediversifieerd worden

Het tekort op de lopende rekening zal in 2015 naar verwachting stijgen tot meer dan 11% van het bbp, omdat olie-inkomsten afnemen en de import duurder wordt door een zwakkere wisselkoers van de dinar. Maar omdat de olieprijs in de toekomst normaal gesproken weer zal stijgen en een nieuwe gasproductie aangeboord zal worden, wordt verwacht dat het tekort de komende jaren teruggedrongen zal worden. De import zal naar verwachting ook groeien dankzij een hogere invoer van kapitaal verbonden aan de ontwikkeling van gasprojecten en ambitieuze programma’s voor overheidsinvesteringen.

Algerije probeert op te schuiven naar een markteconomie, maar door zijn enorme olie- en gasreserves, zijn socialistische geschiedenis en vele jaren van burgeroorlogen, houdt de overheid de economie nog altijd in een vaste greep (geschat wordt dat 90% van het Algerijnse bbp nog onder controle staat van de staat). De economie is nog te afhankelijk van de oliesector en moet verder diversifiëren. De groei in andere sectoren is voorlopig onvoldoende om nieuwe banen te creëren. Overheidsinmenging, een banksector die ondermaats presteert, logge bureaucratie en corruptie belemmeren nog altijd buitenlandse investeringen en initiatieven van privébedrijven.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.