Onderverzekerd, controleer de hoogte van uw limiet

Gerelateerde content

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

8 landen waar je kunt verdienen

Om een idee te geven waar de beste exportmogelijkheden zijn, heeft Atradius acht landen met potentieel naast elkaar gezet.

Vertrouwen in de Nederlandse economie herstelt zich

Het lijkt beter te gaan met de economie in Nederland.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.