Modula kredietverzekering

Gerelateerde content

mkbZeker

Product

Kent u dit: uw dienst of product is geleverd en de factuur is verzonden, maar de klant betaalt niet? Deze zorg kunt u nu overlaten aan mkbZeker.

Atradius Insights

In de hedendaagse competitieve zakenwereld is het essentieel om te beschikken over up-to-date gegevens en actuele bedrijfsinformatie.

Aanvullende dekking met QBE

Voor wie is de Atradius QBE Top-Up polis?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.