Dutch State Business

Gerelateerde content

Landenbeleid - DSB

Deze landeninformatie is bestemd voor bedrijven die willen exporteren. Voor ieder land is een landenbeleid van kracht dat in principe geldt voor alle door Atradius te verzekeren transacties.

Premiecalculator - DSB

Wij brengen voor uw aanvraag geen kosten in rekening. Ook bent u voor afgifte van een polis, dekkingstoezegging, of dekkingsadvies geen provisie verschuldigd.

Export verzekeren

Exporteert u kapitaalgoederen, of voert u een project uit in het buitenland? Wilt u de betalingsrisico’s afdekken? Wilt u makkelijker financiering van uw bank krijgen?

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.