"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Market Monitor - Focus op ICT 2017 - Prestaties en vooruitzichten

Grote verschuivingen  aan de horizon

De  internationale  ICT markt  blijft  groeien;  in  2017  zou  de  ver koop van producten en diensten op het vlak van informatietech­ nologie en telecommunicatie met 2,5% moeten groeien, na een  groei van 2,1% tot meer dan EUR 3 biljoen in 2016, volgens het  European IT Observatory (EITO). 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

Dat gezegd zijnde groeit de ‘traditionele’ ICT sect or in veel indus trielanden niet langer in een tempo waarbij bedrijven de gevol­ gen van stijgende kosten en dalende prijzen kunnen opvangen.  Het  gevolg  hiervan  is  dat  veel  bedrijven  niet  het  nodige  rende­ ment uit hun werkkapitaal halen. De belangrijkste oorzaken van  wanbetalingen en insolventies van ICT bedrijven zijn momenteel  de grotere prijsdruk en marge erosie door de toegenomen con­ currentie en het gebrek aan productdifferentiatie.

 

 

pijl

 

 

 

Download gratis het rapport

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.