"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Market Monitor - Focus op ICT 2018 - Prestaties en vooruitzichten

Grote verschuivingen in de sector

De internationale ICT-markt blijft groeien; verwacht wordt dat in 2018 en 2019 de verkoop van producten en diensten in de informatietechnologie en telecommunicatie met ruim 3% per jaar toeneemt. Men verwacht dat bedrijfssoftware en IT-diensten sterk zullen groeien, terwijl communicatiediensten voor het merendeel van de uitgaven blijft zorgen.

 

 

 

 

 

(Image) (NL) MM ICT 2018

 

 

 

 

 

Er dreigt wel enige onzekerheid, wegens de mogelijk negatieve gevolgen van de brexit, rentestijgingen, wisselkoersschommelingen en internationale handelsgeschillen. Ondanks deze onzekerheden zullen bedrijven echter in ICT blijven investeren, omwille van een verwachte omzetgroei. Hun uitgavenpatronen zullen wel veranderen. Projecten op het vlak van digitaal zakendoen, block chain, Internet of Things en de evolutie van big data naar  algoritmen, machineleren en artificiële intelligentie zullen de belangrijkste groeifactoren blijven.

pijl Download gratis het rapport

 

 

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.