Virtual Event #4: wat is de toekomst van de handel?

In een oogopslag

from crisis to opportunity

Datum/Tijd:

23 jun 2021

Locatie:

Online

Graag inschrijven voor:

23 jun 2021

Omschrijving

De internationale handelsomgeving neemt nieuwe vormen aan en biedt een schat aan zakelijke groeimogelijkheden.

Contact

 

 

 

Hoe handelsbetrekkingen en tarieven de wereldhandel beïnvloeden

De internationale handelsomgeving neemt nieuwe vormen aan en biedt een schat aan zakelijke groeimogelijkheden.

Is uw bedrijf flexibel genoeg om zich aan te passen aan deze wijzigende handelsomstandigheden?

pijl  Bekijk hier de website

Event #2: Hoe handelsbetrekkingen en tarieven de wereldhandel beïnvloeden
Donderdag, 25 maart 2021

Registreer nu

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.