Virtual Event #1: Hoe Covid-19 de wereldhandel

In een oogopslag

from crisis to opportunity

Datum/Tijd:

04 feb 2021

Locatie:

Online

Graag inschrijven voor:

04 feb 2021

Omschrijving

De internationale handelsomgeving neemt nieuwe vormen aan en biedt een schat aan zakelijke groeimogelijkheden.

Contact

 

 

De wereldhandel is aan het veranderen: bent u er klaar voor?

De internationale handelsomgeving neemt nieuwe vormen aan en biedt een schat aan zakelijke groeimogelijkheden.

Is uw bedrijf flexibel genoeg om zich aan te passen aan deze wijzigende handelsomstandigheden?

pijl  Bekijk hier de website

Event #1: Hoe Covid-19 de wereldhandel voorgoed veranderde
Donderdag, 4 februari 2021

Registreer nu

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.