"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Market Monitor - focus op de chemiesector 2017

Fusiegekte

Globaal gezien lijkt de chemische sector nog altijd een vrij veer krachtige sector te zijn, met over het algemeen solide financiële prestaties, een goed betalingsgedrag en weinig faillissementen vergeleken met andere sectoren. De prestaties van de chemische sector in alle landen die in deze uitgave van de Market Monitor aan bod komen, liggen tussen ‘Goed’ en ’Redelijk’.

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

Chemiebedrijven in alle deelsectoren kampen echter met gro­ te uitdagingen. Terwijl de wereldwijde vraag naar chemicaliën nog steeds groeit op jaarbasis, is de  jaarlijkse verkoopstijging vertraagd van circa 5% in het begin van de jaren 2000 naar 2% in 2016. De organische groei is ook vertraagd en de verwachte omzet en winstmarges van chemiebedrijven liggen over het al­ gemeen lager dan in het verleden. Een ander probleem zijn de oplopende kosten voor het ontwikkelen en testen van nieuwe chemicaliën.

pijl

Download gratis het rapport

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.