AVG 2018

Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese wet van kracht: de AVG. Deze is van grote invloed op privacy en dataverwerking in het bedrijfsleven. We vertellen u graag wat de wet inhoudt en hoe Atradius hierop inspeelt.

Wat is de AVG?
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze belangrijke Europese wetswijziging op het gebied van gegevensbescherming geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers. Internationaal is de AVG beter bekend als GDPR: General Data Protection Regulation.

Waarom deze wet?
De AVG vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Toen was het internet nog gloednieuw. Het huidige digitale tijdperk vraagt om het harmoniseren van de manier waarop we persoonlijke gegevens in Europa beschermen. De uniforme en overkoepelende regelgeving van de AVG voorziet hierin.

Hoe gaat Atradius om met data?
Bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens spelen een belangrijke rol in ons werk. We gaan altijd zorgvuldig om met die data. Ook passen we onze processen en systemen aan als de internationale en lokale regels op het vlak van privacy veranderen. Het beschermen van onze klanten is dus een traditie. Deze zetten we graag voort door te voldoen aan de AVG.

Wat verandert er binnen Atradius?

  • Al onze processen, procedures en IT-systemen die te maken hebben met persoonlijke gegevens worden in lijn gebracht met de AVG. Dit geldt niet alleen voor onze huidige organisatie, maar wordt ook verankerd in onze toekomstplannen.
  • Via een interne bewustwordingscampagne wijzen we onze medewerkers erop hoe ze voortaan met persoonlijke gegevens moeten omgaan.
  • We stellen een procedure op voor het efficiënt afhandelen van externe verzoeken om toegang te krijgen tot gegevens.
  • We ontwikkelen een communicatiestrategie gericht op de personen of organisaties van wie we persoonlijke gegevens bijhouden.

Wat betekent dat voor u?
Voor u verandert er eigenlijk niets. Wij zullen net zo zorgvuldig met de gegevens van u en onze klanten blijven omgaan

Meer weten?
Hebt u vragen over de AVG of de manier waarop Atradius met úw bedrijfs- of persoonlijke gegevens omgaat? Neem dan contact op met Rob Maase op +31 (0)20 553 2914 of rob.maase@atradius.com.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.