Premiecalculator - DSB

Wij brengen voor uw aanvraag geen kosten in rekening. Ook bent u voor afgifte van een polis, dekkingstoezegging, of dekkingsadvies geen provisie verschuldigd.

Om onnodig beslag op de ruimte onder onze landenplafonds tegen te gaan, wordt vanaf de tweede verlenging van een dekkingstoezegging of -advies een provisie in rekening gebracht van 0,05% van de maximum schadevergoeding met een minimum van Eur 150,- en maximum van Eur 500,- per verlenging.

Premieberekening

Als klant van Atradius kunt u zelf een premie-indicatie berekenen. Het betreft een vrijblijvende indicatie. Voor die gevallen waarin onze premiecalculatoren niet voorzien, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan voor u een vrijblijvende premie-indicatie berekenen.

Bereken zelf een vrijblijvende indicatie van premies voor dekking van het betalings-, financierings-, garantie- investerings en koersrisico.

Raadpleeg voordat u de premie berekent eerst het  landenbeleid.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.