Onderverzekerd, controleer de hoogte van uw limiet

Hoe zorgt u nu dat de limieten afgestemd blijven op uw actuele behoefte?


Servnet Nieuwsbrief

Met uw kredietverzekering  dekt u het risico af van onbetaalde facturen. Deze dekking wordt vastgesteld aan de hand van kredietlimieten op uw debiteuren. U vraagt deze aan via de online serviceportal Serv@Net.  Hoe zorgt u nu dat de limieten afgestemd blijven op uw actuele behoefte?

 

Voorkom onderverzekering
U bent onderverzekerd als u geen of een te lage limiet heeft op de debiteur waarmee u zakendoet. Als deze afnemer uw rekening niet betaalt, wordt de schade dus niet of slechts deels vergoed. Een vervelende situatie.

We raden u dan ook aan om goed in de gaten te houden dat uw uitstaande saldo, eventueel vermeerderd met reeds geaccepteerde orders, nooit het bedrag van uw limiet overschrijdt. Mocht dat toch het geval zijn, vraag dan direct een limietverhoging aan. Als u de verhoging slechts tijdens een bepaalde periode nodig heeft, kunt u dat in uw aanvraag vermelden. De risicoacceptanten van Atradius zullen deze toevoeging dan meenemen in hun beslissing en de verhoging op tijdelijke basis toekennen.

Kredietlimiet beter dan zelfbeoordeling
Veel van onze klanten maken trouwens gebruik van de mogelijkheid tot zelfbeoordeling. Dit betekent dat ze op basis van hun eigen betalingservaring of positieve informatie van een informatiebureau onder dekking van onze verzekering kunnen leveren aan hun afnemers. In de regel gaat het dan om bedragen tot € 15.000,-.


Ipad discussion


 

 

 

 

Uit recent onderzoek is echter gebleken dat klanten bij zelfbeoordeling vaak een te lage dekking hebben op het moment van faillissement van hun afnemer. Een deel van de vordering valt dan niet onder de dekking van de polis.

Het is daarom verstandiger de kredietwaardigheid van uw afnemers na te gaan door een kredietlimiet aan te vragen. Dan weet u altijd zeker dat u over actuele informatie beschikt en dat Atradius uw afnemers continu volgt.  Het acceptatiebeleid van Atradius is trouwens verruimd, zeker voor limieten tot een bedrag van € 25.000,-. Zo hebben wij ons dekkingsbeleid op startende ondernemingen, VOF’s en eenmanszaken versoepeld. 


Log direct in op Serv@Net en controleer de hoogte van uw limiet!


Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager, de Customer Service Desk (020) 553 3355 of uw eigen assurantietussenpersoon. 

Gerelateerde content

Kenmerken kredietwaardige bedrijven

Hier zijn zes stappen die je moet zetten, als je wilt weten of je klant de facturen kan betalen.

8 landen waar je kunt verdienen

Om een idee te geven waar de beste exportmogelijkheden zijn, heeft Atradius acht landen met potentieel naast elkaar gezet.

Vertrouwen in de Nederlandse economie herstelt zich

Het lijkt beter te gaan met de economie in Nederland.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.