Landenbeleid - DSB

Deze landeninformatie is bestemd voor bedrijven die willen exporteren. Voor ieder land is een landenbeleid van kracht dat in principe geldt voor alle door Atradius te verzekeren transacties.

Het middellange landenbeleid is uitsluitend bestemd voor Nederlandse bedrijven. Voor middellange dekking zijn in het algemeen landenplafonds van kracht. De beschikbare ruimte onder deze landenplafonds wordt maandelijks berekend en gepubliceerd op deze site. Dekkingstoezeggingen worden voor 100% van hun waarde onder het relevante landenplafond geboekt; polissen worden voor hun volledige waarde onder het plafond meegenomen.

Het maximum gedekte percentage voor politieke risico's is 98 en het maximum gedekte percentage voor commerciële risico's is 95.

Het landenbeleid verandert regelmatig. Bel of mail ons voor meer informatie.

Landengegevens

Over een aantal belangrijke exportmarkten heeft Atradius algemene informatie op een rij gezet, gebaseerd op recente gegevens. Deze informatie is, indien beschikbaar, naast het landenbeleid geplaatst. Economische veranderingen kunnen echter sneller plaatsvinden dan dat de site aangepast wordt. Het is dus mogelijk dat de gegevens inmiddels gewijzigd zijn.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.