Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

25% van de faillissementen binnen het MKB wordt veroorzaakt door openstaande facturen. Een groot risico voor MKB-ondernemingen die op factuurbasis werken is het debiteurenrisico.

Want wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Een strak debiteurenbeheer is dus essentieel binnen het MKB. Daarmee verkleint u het debiteurenrisico.  Een strak debiteurenbeheer betekent het treffen van maatregelen om de kans op tijdige betalingen te vergroten.

Bij deze risicobeperking hoort ook een goed incassobureau: de laatste maatregel om uw vordering rond te krijgen. Als ondernemer zijn er afwegingen te maken met betrekking tot welk incassobureau u wenst in te schakelen. Na het lezen van dit artikel kunt u een weloverwogen keuze maken.

Wanneer schakelt u een incassobureau in?

Voordat u een incassobureau inschakelt, onderneemt u in uw debiteurenbeheer zelf een aantal acties. Zo verstuurt u kort na het verstrijken van de betalingstermijn de eerste herinneringsfactuur. Blijft betaling uit dan verstuurt u een tweede herinneringsfactuur. Hierna zoekt u telefonisch contact met uw debiteur, om te verzoeken de vordering te voldoen. Blijft de betaling toch nog uit, dan verstuurt u de definitieve aanmaning ook wel ingebrekestelling genoemd. Wanneer u deze stappen en acties volgt, is de kans dat uw debiteur tot betaling overgaat aanzienlijk groter. Het komt echter voor dat er zelfs dan niet wordt betaald. In dat geval geeft u de vordering uit handen aan een incassobureau.

De incassoprocedure

In eerste instantie zal het incassobureau een minnelijke incassoprocedure starten. Dit betekent dat zij, net zoals u gedaan heeft, via schriftelijke en telefonische reminders trachten uw debiteur te bewegen tot betaling. In deze fase wordt tevens gekeken naar mogelijke betalingsregelingen. Dit is in de praktijk vaak een succesvolle oplossing die leidt tot de beste resultaten. Een ander groot voordeel hiervan is dat het de klantrelatie niet schaadt. Sterker nog: de klant zal u waarschijnlijk dankbaar zijn vanwege het meedenken in de liquiditeitskrapte die uw klant op dat moment mogelijk ervaart. Mocht uw klant deze liquiditeitskrapte in een latere fase opgelost hebben, dan zal deze zeker genegen zijn om de samenwerking met u te intensiveren.

Minnelijke incasso bestaat uit werkzaamheden die u zelf ook zou kunnen uitvoeren. Er zijn echter een aantal redenen om dit toch aan een incassobureau over te laten. Dit zijn de volgende:

  • Dit arbeidsintensieve proces uit handen geven betekent voor u meer focus op uw core business;
  • Een incassobureau betekent voor uw debiteur automatisch meer druk om tot betaling over te gaan;
  • Debiteuren zijn sneller geneigd om voor overgang naar een incassobureau tot betaling over te gaan, omdat eventuele registratie in een databank negatieve gevolgen kan hebben;
  • Er is meer expertise en ervaring, wat een grotere kans oplevert op het innen van de vordering.

Wat doet een incassobureau na de minnelijke incassoprocedure?

Na de minnelijke incasso volgt de juridische incassoprocedure. De kans dat u via een niet-juridische weg de vordering kunt incasseren is op dit punt zeer klein geworden. In deze fase heeft u waarschijnlijk ook niet meer de intentie om de klantrelatie te behouden. De eerste stap in de juridische incassoprocedure is het opstellen van de dagvaarding voor uw debiteur. Dit betekent ook dat uw debiteur wordt verzocht op een bepaalde datum voor de rechter te verschijnen. Er is hierin voor de debiteur ruimte om schriftelijk aan de rechter te laten weten waarom de vordering niet betaald hoeft te worden.

De juridische benaming voor dit schriftelijke stuk aan de rechter is: “conclusie van antwoord”. Met dit stuk kan de rechter beoordelen of een zitting nodig is. De schuldeiser heeft overigens ook weer een mogelijkheid om schriftelijk te reageren.

Er zijn regelmatig situaties waarin een debiteur niet verschijnt op de zitting. De debiteur kan dan bij verstek worden veroordeeld. Mocht uw debiteur alsnog niet willen betalen, dan volgt er een beslaglegging of executie.

mkbZeker en incassoprocedure

Een goed incassobureau vinden voor een effectieve samenwerking kan lastig en kostbaar zijn. Om het debiteurenrisico te beperken, is het wel een raadzame maatregel om te treffen. U wilt uw onderneming vanzelfsprekend beschermen, evenals uw eigen resources.

Het grote voordeel van een kredietverzekering zoals mkbZeker is dat de incassoprocedure onderdeel is van de dienstverlening. Onderdeel van Atradius is Atradius Collections: een incassobureau met wereldwijde dekking. Waar uw debiteur zich ook bevindt: via Atradius Collections heeft u de mogelijkheid om een incassoproducedure op te starten. Het voordeel van mkbZeker is dat uw debiteuren ook verzekerd zijn. Mocht de vordering niet meer te incasseren zijn, dan wordt alsnog 90% van uw vordering uitgekeerd. Daarmee heeft u het debiteurenrisico uitstekend afgedekt en kunt u zich volledig focussen op het realiseren van uw gestelde doelen. Daar bent u tenslotte ondernemer voor.

Wilt u gratis het belangrijkste deel van uw debiteurenrisico in kaart brengen? 

Check hier gratis uw grootste debiteur

Gerelateerde content

Incassokosten berekenen

Wanneer u zakendoet met particulieren, dan heeft u er zeker mee te maken: incassozaken. Particulieren genieten vanuit de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven.

De definitieve aanmaning: hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?

De eerste factuur maken: hét moment voor elke starter

U heeft hard gewerkt om een goed plan te maken en uw onderneming op te richten. Er is een goed uitgedachte propositie en u heeft veel tijd gestoken in het acquireren van uw eerste klanten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.