Dubieuze debiteuren; grote groeivertragers

Nagenoeg iedere ondernemer ambieert groei. En met ambitie komt risico. Dit weet elke ondernemer. Die risico’s kunnen echter vanuit onverwachte hoek komen.

Wanneer u een aantal mooie nieuwe klanten mag verwelkomen, dan komen daar vaak een aantal zaken bij kijken die u moet voorfinancieren. Denk daarbij aan extra personeel om de groeiende werkdruk in goede banen te leiden. Of een uitbreiding van de inventaris, of capaciteit van de voorraad. Dat is uiteraard geen probleem, zolang uw nieuwe klanten tijdig betalen.

Er kunnen serieuze financiële problemen ontstaan als uw klanten te laat of niet betalen. Het lijken dan dubieuze debiteuren te zijn. Om uw ambitie en groei optimaal goed te beschermen is het belangrijk om deze risico’s van tevoren goed in te schatten om zo een weloverwogen afweging te maken.

Hoe ga ik om met het dubieuze debiteurenrisico?

Wanneer uw bedrijf groeit, is het belangrijk dit verantwoord te doen. Uw groei bewaken is daarin de hoofdmotivator. Wanneer de salesafdeling goed draait en er regelmatig nieuwe klanten worden opgetekend, is het belangrijk om regelmatig uw liquiditeitspositie in beeld te brengen. De hamvraag hierin is: kunt u de groei vanuit eigen middelen financieren of is er financiering nodig om extra werkkapitaal beschikbaar te stellen? Menig ondernemer creëert voor zichzelf een tunnelvisie op enkel de groei, waardoor borging van financiële zekerheid achterblijft. Wanneer de middelen vervolgens niet beschikbaar zijn, dan ontstaan er betalingsproblemen en loopt u als ondernemer zelf het risico om een dubieuze debiteur te worden.

“Wist u dat 25% van de faillissementen binnen het MKB worden veroorzaakt door openstaande facturen?”

U kunt het dubieuze debiteurenrisico beperken door goede betalingsafspraken te maken met uw nieuwe klanten. Vanzelfsprekend is het gunstig als u niet vanuit uw eigen middelen de groei hoeft te financieren. Mocht de nieuwe klant uiteindelijk een dubieuze debiteur worden, dan kunt u zorgen dat uw onderneming dat risico kan dragen.  

Voorkomen is beter dan genezen

Uiteraard is het vermijden van dubieuze debiteuren de beste oplossing. U kunt een aantal stappen zetten om dit te realiseren. Allereerst kunt u van tevoren de kredietwaardigheid van de mogelijke partij waarmee u zaken wil gaan doen checken aan de hand van een kredietwaardigheidscheck. Er zijn een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in het inzichtelijk maken van de kredietwaardigheid van bedrijven. Hiermee brengt u de kredietwaardigheid in kaart.  Check nu gratis uw grootste debiteur bij Atradius en zet een eerste stap in het voorkomen van dubieuze debiteuren.

Check hier gratis uw grootste debiteur

Creëer reserves voor dubieuze debiteuren

Elke ondernemer die te maken heeft met debiteuren, krijgt vroeg of laat te maken met dubieuze debiteuren. Maar liefst 3% van de debiteuren is niet kredietwaardig. Met deze kennis is het dus verstandig om binnen uw organisatie dit risico af te dekken. Dit kan door financiële reserves binnen uw onderneming te creëeren. Het is echter sneller en het kost minder kapitaal als u uw debiteuren verzekerd. Het risico dat uw debiteuren niet betalen is daarmee op het eigen risico na afgedekt. De continuïteit van uw onderneming is daarmee beter geborgd.

Dek het debiteurenrisico af met de mkbZeker van Atradius

Daarnaast is een strak en waterdicht debiteurenbeheer belangrijk om tijdig uw vorderingen te innen. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, zorg er dan voor dat u samenwerkt met een goed incassobureau. Of beter nog: verzeker het krediet van uw debiteuren, zodat incasseren onderdeel is van de dienstverlening van de verzekering. Dit is nou precies het geval met mkbZeker. Naast dat daarmee in één keer uw risico is afgedekt, bespaart u ook veel tijd op het debiteurenbeheer. Met mkbZeker zorgt u ervoor dat u de focus verantwoord op uw ambitie en groei kunt leggen.

Gerelateerde content

Borg uw groei met een strak debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is binnen de meeste ondernemingen een onderschatte activiteit. Dat is spijtig, want een groot deel van de faillissementen heeft slecht debiteurenbeheer als onderliggende oorzaak.

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

25% van de faillissementen binnen het MKB wordt veroorzaakt door openstaande facturen. Een groot risico voor MKB-ondernemingen die op factuurbasis werken is het debiteurenrisico.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.