Atradius Nieuwsflits nr. 3 2018

Geachte relatie,

Wij werken hard aan de verdere ontwikkeling van onze online dienstverlening aan u.

Serv@Net zal op korte termijn dan ook vervangen worden door Atradius Atrium. Veel van de functionaliteiten binnen Serv@Net zijn inmiddels overgezet naar Atrium. Voor de overige functionaliteiten kunt u Serv@Net nog wel bereiken, maar dan alleen via Atrium.

Indien u gewend bent om rechtstreeks in te loggen op Serv@Net wordt u vanaf 29 april a.s. automatisch doorgeleid naar Atrium.  

Vanaf heden kunt u zowel een lijst van uw limieten of limietaanvragen exporteren naar Excel als limietenlijsten uit Excel importeren naar Atrium. Denk aan het in één keer uploaden van een Excellijst met te vervallen limieten, nieuwe limietaanvragen,  limietverhogingen  of –verlagingen. Log in op Atrium en lees onder Updates “Berichten en evenementen” meer hierover en over andere verbeteringen.

Wij hopen dat u deze nieuwe functionaliteiten handig vindt. Uw feedback is altijd zeer welkom!

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw accountmanager of onze customer service via 020-5533355 of customerservice.nl@atradius.com.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 

Met vriendelijke groet,

Tom Kaars Sijpesteijn
 

Dynamicline

Gerelateerde content

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Rapport

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Market Monitor Bouw Frankrijk 2018

Rapport

Verwacht wordt dat de bouwactiviteiten in 2018 vertragen tot 2,4%, doordat het effect van de belastingvrijstellingen uitgewerkt zal raken.

APAC Landenrapport Thailand 2018

Rapport

Voor 2018 wordt verwacht dat de bbp-groei licht zal versnellen tot 3,8%. De economische groei zal opnieuw gedragen worden door overheidsinvesteringen in infrastructuur en een exportsector.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.